KIỂM SOÁT RA VÀO

Click here to edit subtitle

Dòng máy chấm công giá mềm lên ngôi trong năm mới

Hiện nay dòng máy chấm công giá mềm đang lên ngôi! Thực ra thì không chỉ có các văn phòng và doanh nghiệp nhỏ quan tâm đến dòng sản phẩm mềm này. Các doanh nghiệp và văn phòng lớn cũng bắt đầu thay đổi quan niệm về vai trò của máy chấm công trong quản lý nhân sự của họ.